Kategoriat
Jäsenjärjestöt Yhdistys

Tavallinen Mieli Zendo ry

Tavallinen Mieli Zendo (www.tavallinenmieli.fi) on perustettu 2012 ja rekisteröity yhdistykseksi 2013. Jäseniä yhdistyksessä on noin 45. Kuulumme Barry Magidin perustamaan Ordinary Mind -koulukuntaan. Tämän koulukunnan ytimessä on Charlotte Joko Beckin visio zenharjoituksesta, jossa on vahvasti mukana psykologinen ja emotionaalinen ulottuvuus.
Tavallinen Mieli Zen on maallikkokoulukunta. Opettajanamme Suomessa toimii Karen Terzano. Meillä on toimintaa Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, viikoittaiset aikataulut löytyvät nettisivuiltamme. Käytössämme on myös retriittikeskus Lammilla jossa järjestämme zenretriittejä eli sesshineitä 4-5 kertaa vuodessa.
Kategoriat
Yhdistys Yleiset

Yhdistyksen säännöt

Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry
17.3.210

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry, Buddhistiska Unionen i Finland rf, jäljempänä näissä säännöissä: Unioni. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Buddhist Union of Finland.

Unionin kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen Buddhalaisen Unionin SBU ry:n tarkoitus on toimia Suomen buddhalaisten järjestöjen kattojärjestönä ja se pyrkii edistämään ja ylläpitämään buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimimaan maailmankatsomusten välisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi.

Unioni edustaa tasapuolisesti kaikkia buddhalaisia koulukuntia ja tukee eri perinteiden ja suuntausten opillisten ja harjoituksellisten näkemysten jatkuvuutta. Unioni edistää tasapuolisesti kaikkien koulukuntien ja ryhmien toimintaa.

Unioni ei voi edustaa mitään tiettyä buddhalaista koulukuntaa, eikä siitä voi tulla omaa buddhalaista ryhmää, jolla olisi yksi tietty opillinen ja harjoituksellinen näkemys. Unioni ei järjestä opillisia tai harjoituksiin liittyviä kursseja, jotka ovat vain yhden koulukunnan tai ryhmän näkemyksen alaisia. Unioni ei ota puolueellista kantaa eri koulukuntien tai ryhmien välisiin opillisiin tai muihin kiistoihin.

Unioni ei voi järjestäytyä poliittisesti tai tukea tiettyä poliittista näkemystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Unioni:

 • pyrkii kokoamaan Suomen buddhalaiset järjestöt yhteiseen kattojärjestöön ja edistämään järjestöjen välistä yhteistyötä,
 • edustaa jäseninä olevia buddhalaisia järjestöjä suhteessa julkiseen valtaan, tiedeyhteisöihin ja järjestöihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla,
 • seuraa, selvittää ja pyrkii poistamaan buddhalaisuuden harjoittamiseen Suomessa liittyviä puutteita ja eriarvoisuutta sekä pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan julkisten varojen suuntaamiseen buddhalaisuuden edistämiseksi,
 • tekee buddhalaisuutta tunnetuksi Suomessa sekä osallistuu maailmankatsomuksista käytävään keskusteluun,
 • pyrkii vaikuttamaan, että eri yhteiskunnan osa-alueilla, erityisesti kouluissa ja terveydenhuollossa otetaan huomioon buddhalaisten uskonnolliset tarpeet,
 • välittää tietoa buddhalaisuudesta ja luennoitsijoita,
 • järjestää ja koordinoi kriisiapua,
 • järjestää kokouksia, seminaareja, kursseja, koulutustilaisuuksia sekä juhlia,
 • harjoittaa tiedotustoimintaa, ja tuottaa aineistoa ja materiaalia,
 • järjestää ja osallistuu muiden järjestämiin buddhalaisiin ja muihin uskonnollisiin vierailuihin, yhteistyö-, kulttuuri- ja hyväntekeväisyysprojekteihin.

Toimintansa tukemiseksi Unioni:

 • voi rakentaa, hankkia, vuokrata, omistaa ja ylläpitää toimintatiloja,
 • voi vastaanottaa varoja, avustuksia, kurssi-, jäsen-, ja liittymismaksuja, lahjoituksia, testamentteja ja muita suorituksia,
 • voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta,
 • voi harjoittaa kustannus- ja käännöstoimintaa, kuitenkin niin, että ei yksittäisten koulukuntien tai järjestöjen julkaisuja,
 • voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet
Unionin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity buddhalainen yhdistys, yhdyskunta tai säätiö, joka on toiminut Suomessa vähintään kolme vuotta, joka hyväksyy Gautama Buddhan koko buddhalaisen uskonnon ja sen eri traditioiden alkulähteeksi, jonka perustana on turvautuminen Kolmeen Jalokiveen, neljään jaloon totuuteen ja viiteen eettiseen ohjeeseen, ja joka on toiminnallaan osoittanut olevansa buddhalaisuutta vakavasti harjoittavien yhteisö.

Yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea Unionin tarkoitusta ja toimintaa, voidaan hyväksyä kannatusjäseneksi.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta Unionin hallitus ¾ enemmistöllä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä Unionin kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt buddhalaisuuden ymmärrystä ja arvostusta maassamme taikka merkittävällä tavalla tukenut ja edistänyt Unionin toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota Unionista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Unionin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa varsinaisen tai kannatusjäsenen Unionista 2/3 enemmistöllä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Unioniin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Unionissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Unionia tai ei enää täytä laissa taikka Unionin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Syyskokous päättää varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden. Unioniin liittyvän tulee maksaa liittymismaksun lisäksi myös tuolloin kuluvan vuoden jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Unionin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään  4  ja enintään 15 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta, niin että puolet (tai sitä lähinnä oleva määrä) hallituksesta vaihtuu joka vuosi.

Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat valitaan arvalla.

Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hänen toimikautensa on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut 2/3 annetuista äänistä.

7. Unionin nimen kirjoittaminen
Unionin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Unionin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Unionin kokoukset
Unioni pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Unionin kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Unionin kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Unionin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Kukin varsinainen jäsen voi lähettää unionin kokoukseen kaksi edustajaa. Kummallakin varsinaisen jäsenen edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Unionin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut 2/3 annetuista äänistä.

10. Unionin kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Unionin kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset
Unionin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Unionin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Unionin varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian Unionin kevät tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta.

12. Kieli
Unionin hallintokieli on suomi. Muita kieliä voi myös käyttää Unionin sisäisessä toiminnassa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja Unionin purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Unionin purkamisesta on tehtävä Unionin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Unionin purkamisesta.

Unionin purkautuessa, se lakkautetaan ja sen varat käytetään Unionin tarkoituksen kaltaisen toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.